Dioxiner

Mörkgrå moln på himlen och svarta fåglar.Dioxiner från fet fisk i Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern har sedan länge varit ett problem här i Sverige, och Livsmedelsverket har varnat för riskerna.
Råden riktar sig framförallt till kvinnor i barnafödande ålder och flickor.

Vi är inte ensamma om detta problem. I USA till exempel rekommenderas unga kvinnor att undvika fettrika mjölkprodukter, kött och fisk, som ofta lagrar dioxiner.

En studie av dioxinhalten i bröstmjölk hos förstföderskor i Uppsalaområdet tyder på att medelhalterna nu ligger på en femtedel av den nivå som uppmättes i Stockholmsområdet i början på på 1970-talet. Medelhalterna i bröstmjölk har nästan halverats under 1990-talet. Det överensstämmer med Livsmedelsverkets uträkning om att svenskarnas intag av dioxiner från livsmedel har halverats.

De åtgärder som satts in mot utsläpp av dioxiner i miljön har tydligen haft positiva effekter, men man bör inte ge sig förrän halten i bröstmjölk är noll.
Det är mycket viktigt att fortsätta ställa hårda krav på minskade utsläpp.

En av anledningarna till att det finns kemikalier och toxiska metaller i fisk är bekämpningsmedel, som används på åkrarna och spolas ut i sjö och hav av regnet. Den andra anledningen är fiskodlingar, som försöker tillfredsställa det ökande behovet av fisk i världen.”

Källa: Kanariefåglarna ryter, Ingrid Franzon med Margareta Dahlberg

* * * * *

“Dioxan har identifierats som en av de 216 kemikalier som kopplas till bröstcancer i djurförsök på råttor (Cancer’s 2007, artikel om cancerogener).

Faran med dioxinerna påtalades första gångerna redan 1965 och bekräftades senare (1978) men används trots detta i dagens hår- och hudprodukter. Sedan FDA erkände farorna kring 1985, så har det påtalats att tillverkare bör undvika dessa gifter alternativt minska dem så att de ligger på doser under 10 ppm.

Detta följs sällan och utvecklingen går snarare åt andra hållet, där doserna blir allt högre.

Källa: mercola.com / zarahssida.se

* * * * *

Dioxiner och PCB

Vad är dioxiner och PCB?
Dioxiner och PCB är miljöföroreningar som på olika sätt fått stor spridning i miljön. Dioxiner bildas i små mängder vid bland annat tillverkning av kemikalier som innehåller klor och vid förbränningsprocesser, till exempel sopförbränning.

PCB är en industrikemikalie som har haft många olika användningsområden innan det förbjöds på 1970-talet. Bland annat användes PCB i transformatorer, fogmassor i hus och i färger. Vissa PCB-varianter är dioxinlika, det vill säga har en struktur som är mycket lik dioxinernas och verkar på samma sätt som dioxinerna i kroppen.

Var finns dioxiner och PCB?
Vi får i huvudsak i oss dioxiner och PCB via maten. Dioxiner och PCB är fettlösliga och finns främst i feta animaliska livsmedel som fisk, kött och mejeriprodukter. Särskilt höga halter har fet fisk som strömming och lax från förorenade områden, till exempel Östersjön.

Hur mycket får vi i oss?
Vuxna människor i Sverige får i sig ungefär hälften av det så kallade tolerabla dagliga intaget (TDI) av dioxiner och dioxinlika PCB:er. TDI är den mängd av ett ämne som man kan utsättas för varje dag under hela sin livstid utan risk för negativa effekter. Ungefär hälften av det vi får i oss kommer från fisk.

Gränsvärden
Inom EU finns det gränsvärden för hur mycket dioxiner och dioxinlika PCB:er som livsmedel får innehålla. Sverige har dessutom nationella gränsvärden för icke dioxinlika PCB:er i livsmedel.

Fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern innehåller dioxin och PCB över EU:s gränsvärden. Eftersom Sverige sedan länge har haft kostråd om fisk och svenska konsumenter äter små mängder av den fisk som är förorenad har vi fått ett undantag från gränsvärdet. Det gör att fisken får säljas inom landet, men den får inte exporteras. (Läs mer om dioxinundantaget på länken till höger.)

Hur kontrolleras dioxiner och PCB?
Det är företagarens ansvar att produkterna de säljer är säkra för konsumenten. För dioxiner och PCB ska varje medlemsland inom EU ha ett program för kontroll av kött, odlad och vildfångad fisk, mjölk, ägg och en kategori övrigt, där bland annat kosttillskott och mat för spädbarn och småbarn ingår. Riskerna för att det ska finnas förhöjda halter dioxin och PCB i olika livsmedel avgör vilka livsmedelstyper och hur många prov av varje livsmedelstyp som kontrolleras.

Mest fokus ligger på fet Östersjöfisk, eftersom den ofta innehåller höga halter av dessa ämnen. Sveriges kontrollprogram ingår som en del i den större kontrollen av dioxin och PCB inom EU. Kontrollen av vildfångad fisk i Östersjöområdet och vilka åtgärder som vidtas för att minska exponeringen av dioxin och dioxinlika PCB via fisk redogörs i rapporter till kommissionen.

Är det farligt med dioxiner och PCB?
Höga halter av dioxiner och PCB kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, vilket bland annat kan ge beteendestörningar. Ämnena kan också påverka immunförsvaret, fortplantningsförmågan, hormonsystem samt orsaka cancer. I höga doser kan dioxin även orsaka så kallad klorakne, en långvarig akneliknande hudinflammation i ansiktet.

Känsliga grupper
Foster och spädbarn är extra känsliga för dioxiner och PCB. Ämnena förs över till foster och ammade spädbarn via moderkakan och modersmjölken.

Rekommendationer
Barn, både flickor och pojkar, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande rekommenderas att inte äta fisk som kan innehålla höga halter dioxin och PCB oftare än 2–3 gånger per år, och övriga bör inte äta sådan fisk oftare än en gång per vecka.

Det gäller strömming, vildfångad – inte odlad – lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern, sik från Vänern och röding från Vättern. Den lax som säljs i affär är oftast odlad eller fångad i Atlanten eller Stilla havet.

Källa: Livsmedelsverket, slv.se

* * * * *

Vill du lära dig mer om läkande kost genom en individuell kostrådgivning, så når du mig via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.